Thông báo hoạt động của Văn phòng Đại diện Vĩnh Long

Ngày gửi: 03-09-2014 Lượt xem: 1531

            UBND TỈNH TRÀ VINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

              XỔ SỐ KIẾN THIẾT

                Số: 211 /TB.XSKT                   Trà Vinh, ngày 25  tháng 8  năm 2014

 

THÔNG BÁO

 Về việc hoạt động của Văn phòng đại diện

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tại Vĩnh Long

 

                 Kính gửi: Anh, Chị đại lý và khách hàng.

 

         Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-XSKT ngày 05/6/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện Vĩnh Long; Quyết định số 251/QĐ-XSKT ngày 25/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện Vĩnh Long của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh.

       Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh thông báo đến Anh, Chị đại lý và khách hàng như sau:

        Kể từ ngày 08/9/2014, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tại Vĩnh Long chỉ thanh toán vé số Trà Vinh trúng thưởng cho đại lý vé số Trà Vinh bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

       Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh xin thông báo Anh, Chị đại lý vé số Trà Vinh và khách hàng được biết để thuận tiện trong quan hệ giao dịch.

         Trân trọng kính chào !

 

   Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC

-Đlý vé số Trà Vinh; 

-Khách hàng;                                                                                       (Đã ký)

-Lưu: VT                                                                                             

                                                                                                    Trần Việt Dũng                                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

                                                                                             

                                                                                

                                                                                         

.

 

 

 

 

Xổ số kiến thiết Trà Vinh