Thông báo hoạt động của Trạm Đại diện TP.HCM

Ngày gửi: 03-09-2014 Lượt xem: 1527

            UBND TỈNH TRÀ VINH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              XỔ SỐ KIẾN THIẾT

             Số:  212  /TB.XSKT                                 Trà Vinh, ngày 25  tháng 8  năm 2014

 

THÔNG BÁO

 Về việc hoạt động của Trạm đại diện

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Kính gửi: Anh, Chị đại lý và khách hàng.

 

         Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-XSKT ngày 19/8/2013 của Chủ tịch công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Trạm đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quy chế và hoạt động của Trạm đại diện;

         Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh xin thông báo đến Anh, Chị đại lý và khách hàng như sau:

         Kể từ ngày 08/9/2014, Trạm đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tại TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc thu tiền bán vé số, phân phối và thu hồi vé số Trà Vinh không tiêu thụ hết; Chi trả thưởng vé số Trà Vinh trúng thưởng cho Đại lý và khách hàng đến lĩnh thưởng tại:

         

           Số 27 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

           Điện thoại: 08.39256363           Fax: 08.39256262              

       

         Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh xin thông báo đến Anh, Chị đại lý vé số Trà Vinh và khách hàng được biết để thuận tiện trong việc giao dịch, lĩnh thưởng.

            Trân trọng kính chào !

 

   Nơi nhận:                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

-Đlý vé số Trà Vinh;

-Khách hàng;                                                                                                                        (Đã ký)    

-Lưu: VT.                                                                                                                      

                                                                                                                                        Trần Việt Dũng            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Xổ số kiến thiết Trà Vinh