Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày gửi: 28-12-2017 Lượt xem: 131

Ngày 21 tháng 12 năm 2017 Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh Hội nghị

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặt biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đ/c Trần Hoàng Hải, Đảng ủy viên, Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên và người lao động đã nghe đồng chí Trần Hoàng Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề  về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-ND/TW, ngày 25/10/2017 “về công tác dân số trong tình hình mới.

            Sau 7 ngày học tập, quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động viết bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo mẫu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, gắn với vị trí, nhiệm vụ được giao./.

Phòng Tổ chức-Hành chính