Cơ cấu tổ chức

Ngày gửi: 30-10-2012 Lượt xem: 3271

Tổ chức bộ máy hiện tại:

Bộ máy tổ chức được hình thành gồm:

- Chủ tịch Công ty;

- 01 kiểm soát viên (bán chuyên trách);

- 01 Giám đốc;

- 03 Phó Giám đốc;  Kế toán Trưởng;

- 05 Phòng chức năng gồm:

+ Phòng Tổ chức-hành chính;

+ Phòng Kế toán-tài chính;

+ Phòng Kế hoạch-kinh doanh;

+ Phòng Trả thưởng;

+ Phòng Xổ số tự chọn

- Văn phòng đại diện đặt tại tỉnh Vĩnh Long;

- Trạm Đại diện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- 01 Đảng bộ gồm: 46 đảng viên;

- 01 Công đoàn cơ sở gồm: 75 công đoàn viên;

- 01 Chi đoàn thanh niên gồm: 30 đoàn viên.

Xổ số kiến thiết Trà Vinh