Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

Tặng nhà Tình nghĩa ở xã Long Sơn, huyện Trà Cú