Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

Tặng nhà tình nghĩa ở xã Hiệp Mỹ Tây